தமிழ் லைவ்
தமிழ் வாழ்க!!!

கரூர் - கோவை 6 வழிச் சாலை: அன்னூரில் கருத்து கேட்புக் கூட்டம்

க-ேகாைவ இைடேய 6 வழிசாைல அைமபத நல எப ற ேதசய ெநசாைல ைற ஆைணய சாப க ேக ட அரி ெசவாகழைம நைடெபற. இத பணிக ேகாைவ மாவடத பேவ ஊராச பதகளி நல ைகயகபதபட உள. இத அ ஒறயத உள நாரணார, பசாபாைளய, மசகடெசபாைளய, ன, காடப உளிட 5 ஊராசகளி நல எக ெசயபள. இற க ேக ட ெநசாைல ைற தட இயந உதயசக தைலைமய அரி நைடெபற. இத தட ேமலாள ம தனியா நவனதன கல ெகா வவசாயக ம ெபாமக வளக அளிதன. இத தட இயந உதயசக ேபசயதாவ: இத சாைல தடகாக ேகாைவ மாவடத 444 ெஹேட நல ைகயகபதபட உள. இத மாநகராச பத

No comments