தமிழ் லைவ்
தமிழ் வாழ்க!!!

Daily Update

TODAY Gold (22ct) 2,935 | Silver 41.60 | Petrol 84.06 | Diesel 72.44 | USD 68.930 | Mettur Dam Current Water Level 20/07/2018 = 112.40 . 04ft/120 ft. Inflow Water = 59,964 கன அடி/Cusecs. Outflow Water = 20,000 கன அடி/Cusecs. Available Water = 83.44/93.470 TMC.

உதவி!
இன்று பலர் செய்யும் உதவிகள் இப்படியாக தான் இருக்கிறது. வெளியுலகிற்கு அவர்கள் உதவுவது போன்ற பிம்பம் தெரிந்தாலும். அந்நபருக்கு அது சுத்தமாக உதவாது. ஏன், நமது அரசியல் வாதிகள் கொண்டுவரும் பல திட்டங்களே இப்படியாக தான் இருக்கிறது.


No comments