தமிழ் லைவ்
தமிழ் வாழ்க!!!

Tamil.Oneindia

Pages

வறட்சிப் பகுதிகளிலும் வருமானம் கொடுக்கும் ‘புளி’!

May 08, 2018
புரட்டாசிப் பட்டம் ஏற்றது புளியங்கொட்டை ஒரு கிலோ 15 ரூபாய் இரும்புச்சத்து அதிகம் கொண்டது பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை அறுவடை நாட்டு ரகத்த...Read More

சூரிய ஒளி மோட்டார் பம்பு செட் அமைக்க 90 சதவிகிதம் மானியம்

May 08, 2018
தமிழக வேளாண் துறையில் நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை அறிமுகப்படுத்தி அவற்றை பிரபலப்படுத்துவதன் மூலம் கூடுதலாக பண்ணை சக்தியை வழங்கிடவு...Read More

கரூர் - கோவை 6 வழிச் சாலை: அன்னூரில் கருத்து கேட்புக் கூட்டம்

April 28, 2018
க-ேகாைவ இைடேய 6 வழிசாைல அைமபத நல எப ற ேதசய ெநசாைல ைற ஆைணய சாப க ேக ட அரி ெசவாகழைம நைடெபற. இத பணிக ேகாைவ மாவடத பேவ ஊராச பதகளி நல ைகயகபதபட உள...Read More

பனை - PANAI MARAM

April 08, 2018
பனை, புல்லினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரப் பேரினம். அறிவியல் வகைப்பாட்டில் இதை போரசசு (Borassus) என்னும் பேரினத்தில் அடக்குவர். இப் பேரினத்த...Read More