புதிய பதிவுகள்

கரூர் - கோவை 6 வழிச் சாலை: அன்னூரில் கருத்து கேட்புக் கூட்டம்

April 28, 2018
க-ேகாைவ இைடேய 6 வழிசாைல அைமபத நல எப ற ேதசய ெநசாைல ைற ஆைணய சாப க ேக ட அரி ெசவாகழைம நைடெபற. இத பணிக ேகாைவ மாவடத பேவ ஊராச பதகளி நல ைகயகபதபட உள...Read More

பனை - PANAI MARAM

April 08, 2018
பனை, புல்லினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரப் பேரினம். அறிவியல் வகைப்பாட்டில் இதை போரசசு (Borassus) என்னும் பேரினத்தில் அடக்குவர். இப் பேரினத்தி...Read More