புதிய பதிவுகள்

உதவி!
இன்று பலர் செய்யும் உதவிகள் இப்படியாக தான் இருக்கிறது. வெளியுலகிற்கு அவர்கள் உதவுவது போன்ற பிம்பம் தெரிந்தாலும். அந்நபருக்கு அது சுத்தமாக உதவாது. ஏன், நமது அரசியல் வாதிகள் கொண்டுவரும் பல திட்டங்களே இப்படியாக தான் இருக்கிறது.


No comments